روغن موتور  روغن تصفیه
خانه / روغن خودرو

روغن خودرو

روغن خودرو، روغن خودرو شامل انواع روغن موتور و روغن ترمز و روغن هیدرولیک و همچنین روغن دنده می شود که البته تمامی موارد ذکر شده برای خودروهای مختلف مصرف و درجه تعریف شده متفاوتی دارد . بنابراین حتما بر اساس نیاز و نوع خودرو روغن متفاوتی می بایستی استفاده شود.

بازرگانی نیکان